RADCA PRAWNY
Justyna Mrowiec

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną,  oraz reprezentujemy Klienta w sądzie i przed organami egzekucyjnymi, w tym komornikami. Oferujemy wsparcie dla swoich Klientów podparte dużym doświadczeniem prawniczym, a także zrozumieniem potrzeb drugiego człowieka. Obsługujemy zarówno osoby indywidualne - osoby fizyczne, jak również osoby prawne - spółki, przedsiębiorców.

Image

PRAWO CYWILNE

Prawo Rodzinne

Ustalenie kontaktów z dzieckiem, rozwód, separacja, podział majątku dorobkowego małżonków, alimenty: ustanowienie, podwyższenie lub zniesienie alimentów, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie, wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka 

Prawo Spadkowe

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o unieważnienie testamentu, dział spadku i inne

Prawo Rzeczowe i Księgi Wieczyste

Zasiedzenie, uwłaszczenie, ustanowienie drogi koniecznej,  ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności, eksmisje, pozwy o wydanie rzeczy, przywrócenie naruszonego posiadania, dokonywanie wpisów, zmian i wykreśleń w księgach wieczystych, ustanawianie hipotek przymusowych, ustanowienie zastawów rejestrowych 

Prawo Gospodarcze

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilnej, spółek osobowych: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej i kapitałowych: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych i spółki akcyjnej, rejestracja Spółek i Stowarzyszeń w KRS, likwidacja Spółek i Stowarzyszeń w KRS, dokonywanie wpisów i zmian w KRS, sporządzanie uchwał, sporządzenia umów i Statutów, rejestrowanie znaków towarowych w Urzędzie Patentowym, sporządzanie umów IT i ochrona praw autorskich

Windykacja należności

Reprezentowanie Klienta przed Sądami i organami egzekucyjnymi - komornikami, dochodzenie należności - sprawy o zapłatę, nadanie klauzuli wykonalności, powództwa przeciwegzekucyjne, postępowania nakazowe o zapłatę

Prawo spółdzielcze i lokalowe

Sporządzanie statutów i regulaminów spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, sprawy dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, ochrona praw lokatorów, najem lokali od gmin i innych podmiotów, obsługa prawna dla spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców wspólnot mieszkaniowych.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pozwy z zakresu prawa pracy w tym przywrócenie do pracy, zaległe wynagrodzenia, mobbing, odszkodowania, odwołania od decyzji ZUS i KRUS w sprawach dot. emerytur i rent, odmowa udzielenia wcześniejszej emerytury w warunkach szczególnych lub szkodliwych, odmowa udzielenia emerytury pomostowej, odmowa udzielenia zasiłków rodzinnych, opiekuńczych, chorobowych, odmowa świadczeń z ubezpieczenia społecznego, odmowa przyznania świadczenia przedemerytalnego,  

Zobowiązania

Umowy, sprawy o zapłatę, przedawnienie roszczeń, sprawy sąsiedzkie, skarga pauliańska, odszkodowania, pomoc w zadłużeniu 

ZAKRES USŁUG

Image
  • sporządzanie opinii prawnych, 
  • udzielanie porad prawnych - konsultacji prawnych,
  • przygotowanie projektów umów,
  • prowadzenie spraw i reprezentowanie Klientów - zastępstwo procesowe Klienta w sądach...
Image
Mając na uwadze komfort i czas naszych klientów, część spraw niewymagających bezwzględniej obecność w kancelarii załatwiamy drogą elektroniczną.

"Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi"

Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą przyznawania tego, co się komu należy.

Image
Image
Image
Image
Image
Image